Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Morstein en Rieslinghuis Warners VOF.

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt worden vastgelegd in een bestand dat door ons vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden in principe niet aan derden ter beschikking gesteld. Uitzonderingen hierop zijn wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, om diensten aan te kunnen bieden (zoals het versturen van een mailing) of op grond van een wettelijk voorschrift.


Wij zetten ons in om te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Datalekken of hacks bij ons, of externe partijen waar wij mogelijk, in de toekomst, mee samenwerken (e.g. Hosting-bedrijf en marketing platforms) zijn niet uit te sluiten.

Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen bestellingen plaatsen bij Morstein en Rieslinghuis Warners VOF. Indien producten worden bezorgd, zal de bezorger om legitimatie vragen indien er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, waarna tenminste de bezorgkosten in rekening worden gebracht. Door te bestellen bij Rieslinghuis bevestigt u, dat u op zijn minst 18 jaar oud bent.

De actuele prijzen van onze producten en/of diensten vindt u op de website. Indien u niet akkoord gaat met het totaalbedrag, kunt u de bestelprocedure afbreken. Indien u de bestelprocedure voltooit, bent u de totaalprijs inclusief afleveringskosten en/of eventuele bijkomende kosten verschuldigd.

De betaalmogelijkheden zijn op de bestelpagina’s vermeld. Betalingen verlopen via een zogenaamde “payment service provider”. De algemene voorwaarden van de payment service provider zijn van toepassing op het betalingsproces.

Het risico van de goederen en de eventuele gevolgschade is vanaf de aflevering voor rekening van u.

Indien u consument bent, kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven.
Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die redelijkerwijs nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het product uitsluitend behandeld en bekeken mag worden zoals dat gebruikelijk is in een winkel. De wijnen worden bij ons opgeslagen in een geklimatiseerde ruimte. Na verzending zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele hitteschade. Wijnen die tijdens of na verzending zijn blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen niet worden geretourneerd. De kosten van het terugzenden komen voor uw rekening.

Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en verzendkosten van het oorspronkelijke product niet retour.

U bent gehouden om onmiddellijk na aflevering van de goederen deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele gebreken dienen direct te worden vermeld op de afleverbon onder opgaaf van redenen en het ordernummer waaronder de betreffende goederen zijn geleverd. U zult de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van ons houden. Bij gebreke daarvan wordt u geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd en aanvaard.

Klachten betreffende de geleverde goederen hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van de goederen schriftelijk bij ons zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. U zult de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van ons houden.

Indien wij van oordeel zijn dat een klacht gegrond is, zijn wij uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijke nieuwe levering, zonder dat u aanspraak heeft op enige (schade)vergoeding.

De inhoud van deze Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Rieslinghuis Warners VOF of de betreffende rechthebbende.
U mag deze Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rieslinghuis Warners VOF is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Rieslinghuis Warners VOF staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
De Website wordt beheerd en de op de Website beschikbare producten en diensten worden aangeboden door:

Morstein Warners vof
Gevestigd te Zandvoort
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
KvK-nummer: 30247089
Adres: Stationsstraat 20B 2042LE Zandvoort
BTW-nummer NL819949218B01